Фондация „Грижи за деца с увреждания” е организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Създадена е от родители на деца с увреждания. Възниква през 2000 г. като Сдружение “Грижи за деца с двигателни проблеми”, пререгистрирано през 2004 г. като Фондация “Грижи за деца с увреждания”.

I. Целева група:

Фондацията работи по проблемите на деца с двигателни, зрителни, ментални и множествени увреждания и техните семейства от гр. Габрово.

II. Цели:

  1. Създаване на условия за корекционно-компесаторна работа с децата – подобряване на физическото, интелектуалното, речевото и емоционалното състояние.
  2. Придобиване на полезни навици и умения.
  3. Интегриране в системата на масовите училища и детски градини.
  4. Социализиране на децата с увреждания.
  5. Активно включване на семействата на децата и младежите с увреждания в работата с тях.
  6. Оказване на подкрепа на роднините на увредените деца в морален и социален аспект.