„Формиране на функционални умения при деца и младежи с увреждания”

На 10.01.2018 г. в Дневен център за деца с увреждания се проведе обучение на тема „Формиране на функционални умения при деца и младежи с увреждания”. То се организира от Фондация „Грижи за деца с увреждания” с обучител , Росица Чернева – психолог. Фондация „Грижи за деца с увреждания” е представителство за област Габрово на Национален алианс за социална отговорност и член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). През годините от създаването си има осъществени редица проекти, касаещи подобряване състоянието на деца и младежи с увреждания, консултиране на родителите и семействата им и дейности, допринасящи за реалното подобряване на качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа. В обучението за формиране на функционални умения на деца и младежи с увреждания се включиха 21 представители на четири социални услуги, чиято целева група са деца и младежи с увреждания – ДЦДУ, ЦНСТ, ЦОП и ЦСРИ за деца от аутистичния спектър. Идеята е да се подобрят уменията на децата за справяне с дейности от ежедневието, за организация на личното време, за придобиване на самочувствие и емоционална стабилност, за разбиране на личните отговорности и приоритети, за придобиване на трудови навици и умения. Мото на обучението – „Всяко дете е уникално и се нуждае от помощ, за да се развива и приспособява към живота”.